BreadcrumbsMuziejus

Muziejus mokykloje įkurtas 1997 m. Muziejaus vadovė mokytoja Lionė Kraulėdienė.

 

Tikslas arba paskirtis

Ugdyti moksleivių pilietiškumą, patriotizmą. Kūrybiškai puoselėti tautos kultūros tradicijas. Rinkti, sisteminti, eksponuoti ir išsaugoti istorinę medžiagą apie mokyklą ateinančioms kartoms. Muziejaus fondus panaudoti ugdomajame procese.

 

 Informaciniai ištekliai

 * seni vadovėliai (išleisti 1922 m. ir vėlesniu laikotarpiu);

* senoviniai asmeniniai dokumentai;

* maldaknygės (seniausia išleista 1864 m.);

* dr. A. Petrikos iš Amerikos mokytojui S. Ankevičiui atsiųstos knygos, kurias mokytojas padovanojo mokyklai;

* mokyklos šimtmečio istorinė medžiaga (albumai su nuotraukomis, kuriose užfiksuotas mokyklos kultūrinis ir sportinis gyvenimas, padėkų raštai ir kt.);

* stenduose pirmieji mokyklos mokytojai (J. Grudzinskas, A. Kilna ir kt.) ir mokiniai (dr. V. Kudirka, medicinos mokslų daktaras J. Kaukas, savo lėšomis parėmęs ,,Varpo“ leidimą, prozininkas A. Kriščiukaitis – Aišbė , knygnešys J. Rimša, steigiamojo Seimo deputatas J. Andziulis, geografijos mokslų daktaras K. Bieliukas, aktyvūs Amerikos visuomenės veikėjai: A. Petrika, rašytojas A. Margeris ir kt.);

* speciali ekspozicija dr. Vincui Kudirkai.

 

 

 

 


Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)