BreadcrumbsMokyklos istorija

       Paežerių kaimo mokykla (trijų skyrių) buvo įsteigta 1868 m. valsčiaus namo patalpose. Valsčiaus daboklė ir mokykla – tokio skirtingo pobūdžio įstaigos – buvo įkurtos po vienu stogu. Pirmasis mokyklos pastatas iki mūsų dienų neišliko. Paežerių valsčiaus mokykla tuo metu buvo viena pirmųjų apskrityje. Nors mokslas vyko svetima rusų kalba, tačiau mokinių akiratis plėtėsi.

       Paežerių mokykloje mokėsi nemažai žymių mūsų krašto žmonių: daktaras V. Kudirka (buvo vienas iš pirmųjų mokinių), prozininkas A. Kriščiukaitis-Abišalė, Steigiamojo seimo deputatas J. Andziulis, knygnešys J. Rimša, skulptorius P. Rimša, Naumiesčio „Žiburio“ gimnazijos steigėja (1918 m.) O. Valaitytė, istorijos mokslų daktarė M. Andziulytė-Ruginienė, geografijos mokslų daktaras profesorius K. Beliukas, aktyvūs Amerikos visuomenės veikėjai – rašytojas K. Šeštokas, A. Margeris ir daktaras A. Petrika, ir kt.

       1892 m. Paežeriuose pastatyta nauja mokykla su butu mokytojui ir paskirtas margas žemės sodui ir daržui. Mokytojas J. Kurauskas jame pasodino pirmuosius vaismedžius. 1939 m. Paežeriuose buvo numatyta steigti septynmetę mokyklą. Todėl mokiniai, baigę IV sk., rudenį perėjo į penktąjį. 1944 m. liepos mėn. besitraukdami vokiečiai apgadino mokyklos pastatą. 1950-1959 m. mokyklai vadovavo A. Mičiulis. V-VII klasių mokiniai mokėsi buvusiame ūkininko J. Miliausko name. 1959-1964 m., vadovaujant A. Černeckiui, įrengta 12 vietų metalo – medžio dirbtuvės, įkurtas mokomasis – bandomasis sklypas. Paežeriečiai turi būti dėkingi Amerikoje gyvenusiam kraštiečiui A. Petrikai už tai, kad jis pirmasis pasiūlė, o vėliau ir rūpinosi V. Kudirkos muziejaus Paežeriuose įkūrimu ir naujos mokyklos statyba. 1964 m. mokyklos direktoriumi paskirtas V. Grinius ir jo vadovaujamas kolektyvas šią svajonę įgyvendino.

       1965 m. prasidėjo naujosios mokyklos statyba, buvo užveistas sodas prie jos. Medeliais mokyklą aprūpino girininkas B. Klimas, o juos pasodino O. Klimienė (direktoriaus pavaduotoja) ir mokytojas J. Stankevičius su mokiniais. Buvo pasodinta daugybė dekoratyvinių krūmų, medžių sodinukų, gautų iš įvairių Lietuvos vietų. Už pasiekimus gamtosaugos srityje mokykla buvo apdovanota pereinamuoju respublikiniu prizu.

       1990 metais mokyklos direktoriumi paskirtas Donatas Dambrauskas, o nuo 1995 metų mokyklai vadovavo Vida Petkevičienė. 

       1997 m. pradėjo veikti mokyklos muziejus (įkūrėja direktoriaus pavaduotoja L. Kraulėdienė). 2005-2015 m. muziejui vadovavo mokytoja J. Kiverienė. Nuo 2016 muziejų tvarko istorijos mokytoja L. Kraulėdienė.

       Nuo 1998 m. mokykla turi savo himną, herbą ir vėliavą.

       Nuo 2016 m. mokyklai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Roma Ciplijauskienė.

        2019 m. Vilkaviškio r. savivaldybės sprendimu Paežerių pagrindinė mokykla tampa Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paežerių pagrindinio ugdymo skyriumi. 


Hilliger Media Shop
Template "mytownfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)